Frisian

 

Us oersette materiaal bestiet út online fideo's. Diel dizze ynformaasje mei oaren, net allinnich mei freonen en famylje, mar ek mei de media, wetjouwers, advokaten, rjochtbanken, leararen en fansels de arsjitekten, yngenieurs en wittenskippers yn jo omjouwing dy't jo taal prate.

Meiinoar bringe wy it bewiis út! Ungelikens fan hokker lân, kultuer, politike foarkar of taal, elkenien moat tagong hawwe ta de wittenskiplike feiten dy't liede moatte ta in echt WTC-ûndersyk.

 

 

Frysk ûndertitele YouTube fideo's